070 Wonen, gevestigd aan Parkstraat 20, 2514 JK te ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 070 Wonen legt in deze privacyverklaring uit dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en hoe wij omgaan met privacygevoelige gegevens.

Contactgegevens

E-mail info@070wonen.nl
Adres Parkstraat 20
Postcode 2514 JK
Plaats ‘s-Gravenhage
Telefoonnummer 070-2192700

Indien u contact wilt met de Functionaris Gegevensbescherming kunt u contact opnemen d.m.v. een e-mail te zenden aan info@070wonen.nl t.a.v. functionaris gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

070 Wonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;

 • Geboortedatum;
- Geboorteplaats;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Documentnummer identiteitsbewijs;

 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

070 Wonen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens omtrent het inkomen
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Kredietwaardigheidscheck. (Bij 070 Wonen is het mogelijk om achteraf te betalen voor de diensten die u ontvangt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar; Handelzeker B.V. te Dr. Kuyperstraat 14 in Den Haag en EDR Credit Services te Loire 180 in Den Haag, die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

070 Wonen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Doel Grondslag (Artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder Toestemming van betrokkene
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Gerechtvaardigd belang van de organisatie
Opstellen van de huurovereenkomst De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Kredietwaardigheidscheck Gerechtvaardigd belang van de organisatie
Vrijblijvende bezichtigingsafspraak Gerechtvaardigd belang van de organisatie
Antecedenten t.b.v. het inkomen en betaalgedrag De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming

070 Wonen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 070 Wonen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

070 Wonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 070 Wonen zal de toepasselijke wetgeving naleven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten), geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn de Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. Als u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@070wonen.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

070 Wonen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 070 Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

070 Wonen verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

070 Wonen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 070 Wonen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 070 Wonen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@070wonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek. 070 Wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

070 Wonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@070wonen.nl. Uitwerking van de door Verwerker getroffen technische en organisatorische (beveiligings-) maatregelen:

 • Het is medewerkers niet toegestaan om computers, laptop, tablet of mobiele telefoons onbeheerd achter te laten. Al deze devices zijn voorzien van een beveiligde toegang en een sterk en uniek inlogwachtwoord/toegangscode.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Verwerker maakt gebruikt van SharePoint om organisatiegegevens op te slaan, zodat deze gegevens niet lokaal op laptop of computers staan, maar opgeslagen zijn op een beveiligde server. Bestanden die toebehoren aan medewerkers zijn alleen beschikbaar voor de desbetreffende medewerkers.
 • Verwerker maakt geen gebruik van USB-sticks om bedrijfsgegevens op te slaan.
 • Verwerker hanteert een clean desk policy.
 • Verwerker maakt gebruikt van een papierversnipperaar voor het vernietigen van gegevens die verstrekt zijn op papier.