Een zoekopdracht geven om passende woonruimte te vinden is bij 070 Wonen geheel vrijblijvend. Uw zoekopdracht is onbeperkt geldig en u kunt zich op ieder moment kosteloos uitschrijven. Er is geen maximum verbonden aan het aantal keren dat u een woning wilt bezichtigen. U betaalt pas inschrijfkosten als wij een woning en/of kamer voor u hebben gevonden. Deze inschrijfkosten zijn inbegrepen bij de administratiekosten.

De mogelijkheden op een rij

U vindt een zelfstandige woning die op onze site staat aangeboden (Optie 1)

In dit geval is de verhuurder onze opdrachtgever. De woningzoekende is geen courtage verschuldigd aan 070 Wonen bij een geslaagde verhuring van een woning die op onze site staat aangeboden en geheel zelfstandig is (dat wil zeggen: eigen gebruik van keuken, douche, toilet achter een deur, eigen huisnummer, met eventueel een eigen huisnummertoevoeging en waarbij de woning in het huurcontract staat omschreven als “zelfstandige woonruimte”). Let wel: 070 Wonen treedt alleen op voor de opdrachtgever.

We berekenen administratiekosten tot een maximumbedrag van € 250,- exclusief 21% btw en € 302,50 inclusief btw. Een overzicht van de werkzaamheden (zie punt 16) die wij uitvoeren voor deze vergoeding kan op verzoek van aspirant-huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst worden verstrekt.

U vindt een onzelfstandige woning die op onze site staat aangeboden (Optie 2)

In dit geval is de verhuurder onze opdrachtgever. De woningzoekende is geen courtage verschuldigd aan 070 Wonen bij een geslaagde verhuring van een woning die op onze site staat aangeboden en onzelfstandig is (onzelfstandige woonruimte heeft minimaal één van de volgende kenmerken: het delen van een keuken (eigen kitchenette is tevens onzelfstandig) of douche of toilet. Geen eigen huisnummer of huisnummertoevoeging, in het huurcontract staat de woning omschreven als “onzelfstandige woonruimte”). Let wel: 070 Wonen treedt alleen op voor de opdrachtgever.

We berekenen administratiekosten tot een maximumbedrag van € 250,- exclusief 21% btw en € 302,50 inclusief btw. Een overzicht van de werkzaamheden (zie punt 16) die wij uitvoeren voor deze vergoeding kan op verzoek van aspirant-huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst worden verstrekt.

U geeft ons opdracht geeft om een zelfstandige woning voor u te zoeken bij derden (Optie 3)

In dit geval is de woningzoekende onze opdrachtgever. U tekent hiervoor een aparte zoekopdracht waaruit blijkt dat u ons de opdracht geeft om een geschikte zelfstandige woning voor u te zoeken conform de opgegeven wooneisen. Bij het tot stand komen van een overeenkomst (van een zelfstandige woning die wij niet op onze site hebben aangeboden) dan brengen we eenmalig kosten (courtage/administratie-inschrijfkosten) in rekening, te weten één maand huur exclusief 21% btw.

De voorwaarden op een rij

 1. De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. De woningzoekende stemt in met het verifiëren van de door hem/haar verstrekte gegevens c.q. het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck.
 3. Wij behouden ons het recht voor om uw aanvraag zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.
 4. Aan ondertekening of digitaal verzenden van het formulier kan geen recht op toewijzing worden verleend.
 5. De woningzoekende / opdrachtgever dient bij een geslaagde verhuur gegevens toe te voegen waaruit het inkomen blijkt. Alsmede een kopie van het legitimatiebewijs waarop BSN-nummer, pasfoto en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) onleesbaar is gemaakt.
 6. De woningzoekende / opdrachtgever zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij verhuurder gebruikelijk is. U kunt altijd om eventuele wijzigingen verzoeken. 070 wonen zal uiteraard uw wensen bij de desbetreffende verhuurder kenbaar maken en trachten de verhuurder te overtuigen hierin mee te gaan.
 7. Een eventueel huurcontract wordt opgesteld tussen de woningzoekende / opdrachtgever en de verhuurder. 070 wonen is hierin dus geen partij en kan dus zodoende ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele nalatigheid of onjuiste informatie van een van beide partijen. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan onder voorbehoud dat toestemming door de verhuurder zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat geen toestemming is verkregen, dan zal de verhuur niet tot stand komen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woord. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.
 8. Alle huurprijzen van woningen zijn bepaald door verhuurder of diens vertegenwoordigde, op verzoek van huurder kan de huurprijs vooraf getoetst worden conform het woningwaarderingsstelsel (WWS). Deze toetsing van de huurprijs belasten wij door aan huurder separaat van de administratiekosten.
 9. Indien u een huurovereenkomst afsluit en ondertekent, dan verplicht u zich om de huur, borg, eventuele courtage en/of administratie-inschrijfkosten en/of eventuele contractkosten + 21% btw te voldoen. Zie boven wat voor u van toepassing is. Betreft de huurovereenkomst een zelfstandige woonruimte, dan bent u ons als huurder uitsluitend courtage verschuldigd, als wij alleen voor u optreden en geen enkele relatie met de verhuurder hebben (zie optie 3.)
 10. Bij ingangsdatum van de huurovereenkomst moeten de hierboven genoemde punten volledig zijn voldaan.
 11. Bij annulering van uw zijde van een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst, om welke reden dan ook, bent u gebonden om de huurderving te voldoen, alsmede de eventuele courtage/administratie- en/of (eventuele) door te belasten contractkosten namens derden + 21% btw. Huurderving wordt berekend vanaf de dag dat de woning voor u wordt gereserveerd tot aan de dag dat de woning daadwerkelijk verhuurd is.
 12. Na betalingen van de bovengenoemde verschuldigde bedragen vervalt alle verantwoordelijkheid onzerzijds. Vanaf dat moment heeft u uitsluitend verplichtingen jegens de verhuurder / beheerder. Uiteraard kunt u zich te allen tijde op onze hulp beroepen. 070 wonen blijft de tweedelijns vraagbaak voor de opdrachtgever tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.
 13. Indien u volgens overheids- en/of gemeenteredenen het gehuurde niet naar behoren bewoond of gebruikt is elke aansprakelijkheid onzerzijds te dezer zake uitgesloten. Geen enkel recht zal kunnen worden ontleend jegens ons of jegens de verhuurder, in de ruimste zin des woords.
 14. Indien u na een bezichtiging een woning via ons wenst aan te huren, dient u de vereiste documenten die gevraagd worden in de huuropdrachtbevestiging schriftelijk of digitaal aan te leveren. Deze documenten dienen te kloppen en bij het uitblijven van de aan te leveren documenten zal dit als annulering worden gezien vanuit uw zijde.
 15. Een zoekopdracht en/of inschrijving kan desgewenst om moverende redenen worden geweigerd.
 16. Om onze diensten zo transparant mogelijk aan te tonen, kan de aspirant-huurder een overzicht verzoeken van de werkzaamheden uitgevoerd voor de administratiekosten. Dit overzicht wordt overlegd bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Deze werkzaamheden omvatten o.a. inschrijfkosten à € 60,- exclusief btw, e-mailservice van nieuwe beschikbare woningen à € 12,50 exclusief btw, advieskosten, bezichtigingen en vervoerskosten van andere woningen die ter vergelijking beschikbaar zijn gesteld, opmaken checklist/inspectierapport, opstellen huurovereenkomst, aanvraag levering, vergunningen, onderhandelingen ten gunste van aspirant-huurder, benzinekosten, parkeerkosten et cetera, indien van toepassing. Dit met een uurtarief van € 150,- exclusief 21% btw met een maximum van € 250,- exclusief de btw.
 17. De woningzoekende / opdrachtgever is ermee bekend dat bovengenoemde gegevens worden opgenomen zoals opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).